Nyheder & Nyhedsbreve

I hovedtræk er metoden følgende:

  • Først beregner vi den CO2 udledning, som Skovløberen 2014 giver.
  • Derefter køber vi et antal CO2 kvoter, som svarer til denne udledning.
  • Når vi køber kvoterne, kan de ikke købes af CO2 forurenende virksomheder – og da der på EU plan bestemt et fast maksimalt antal kvoter, reduceres CO2 udledningen tilsvarende
  • I tillæg hertil bidrager vi med træplantning i Lejre kommune.
  • Træerne optager CO2 fra atmosfæren.

 

Følger man metoden, så kan CO2 udledningen fra et Skovløberløbet kan beregnes til knap 9 tons, hvilket betyder, at Skovløberen vil indkøbe CO2 kvoter svarende til 9 tons. Herved bliver Skovløberen CO2 neutral. Der er rundet op overalt i beregningerne – således at vi er sikre på at indkøbe nok kvoter. For at være helt sikre har vi dog valgt at købe kvoter svarende til 11 tons.

 

Hertil kommer, at Skovløberen vil medvirke til træplantning i Lejre kommune. Det betyder, at de faktorer som ikke er talt med (og ikke kvantificeret) alligevel kompenseres (i hvert fald delvist) med den CO2 som træerne optager.

 

Sådan beregner vi CO2 udledningen

Først skal man bestemme, hvilke CO2 udledninger der skal tælles med, og hvilke CO2 udledninger der ikke skal tælle med. Vi har valgt at fokusere på forberedelse af  løbet og transport til og fra selve løbet, mens vi har fravalgt underleverandørers transport etc. Vores valg kan ses i denne liste:

 

CO2 udledning fra:

Medtages ja / nej

Forberedelsesaktivitet, elforbrug på møder

Ja

Forberedelsesmøder, transport i bil

Ja

Forberedelse mobiltelefonbrug, PC’er , m.v.

Nej

Trykning af flyers, plakater m.v.

Nej

Website, elforbrug

Ja

Løbernes brug af PC til tilmelding, kigge resultater osv.

Nej

Løbernes transport, bil og tog til og fra løb

Ja

Underleverandørers transport af toiletter, scene, udstyr, mm

Nej

El og varmeforbrug under løbet (incl. varmt vand), hallen

Ja

Hjælperes transport

Ja

Affald til forbrænding

Ja *)

Toiletaffald m.v.

Nej

 

CO2 udledningen kan altså dels op i tre kategorier, svarende til at CO2 kommer fra:

1)    transport

2)    elforbrug

3)    varme

 

*) Alt affald fra Skovløberen opsamles og afbrændes på kraftvarmeanlæg hvor varmen udnyttes. Skete dette ikke, skulle den samme varme være produceret på fossile brændsler som giver mere CO2 udledning end afbrænding af affaldet. Derfor sparer affald klimaet for CO2 udledning. Kilde: Energistyrelsens klimaregnskab 2010 – side 11. Der er ikke gjort forsøg på at kvantificere affaldsmængderne fra Skovløberen – og det positive bidrag til CO2 udledningen er således ikke medtaget i regnestykket.

 

Nedenfor kan man se, hvorledes vi beregner CO2 udledningen fra de tre typer aktiviteter:

 

1 Beregning af CO2 udledning fra transport 

CO2 udledningen pr kørt kilometer i bil eller tog baseres på følgende nøgledata (kilde dsb.dk, miljødeklaration, nøgletal til beregninger, biler der kører 14 km/liter, i gennemsnit 1,54 passagerer i bilen, 109 g CO2 / personkilometer):

 

Bil

168 g CO2 / kørt kilometer

Regionaltog

42 g CO2 / personkilometer

 

Vi skal beregne CO2 udledningen på løbernes transport til og fra løbet. Vi kan af gode grunde ikke bede hver enkelt løber om at redegøre for hvor mange kilometer de har kørt  eller hvor mange kilometer på literen, som bilen kører. Vi laver derfor nogle antagelser efter bedste skøn og baseret på vores viden om løbet. Beregningen er derfor en tilnærmelse.

 

Vi har erfaring for, at der er en del løbere der tager bilen og vi plejer at dirigere ca. 400 biler på plads forud for løbet. Vi antager, at er i gennemsnit er ca. halvanden passagerer i hver bil. Vi antager at hver bil i gennemsnit i alt kører 90 km til og fra løbet, en opgørelse foretaget den 1. August baseret på samtlige tilmeldtes postnumre, viser, at den gennemsnitlige deltager har 42 km fra hjem til start. Vi har altså rundet lidt op.

 

400 * 90 km * 168 gram CO2 / km = 6,05 tons CO2

 

Tilsvarende ved vi også, at en stor andel løbere tager toget – vi regner med 200 i 2011 og vil på tilsvarende vis vurdere på løbsdagen om antagelsen holder. Vi antager, at hver løber i gennemsnit kører 150 km.

 

200 * 150 km * 42 gram CO2 / km = 1,26 tons CO2

 

Resten af løberne tager cyklen eller går til løbet – og bidrager således ikke til CO2 regnestykket.

 

Tilsvarende regnestykker er foretaget for arrangementsgruppe, hvor det er antaget at 4 personer kører hver 100 km i bil:

 

4 * 100 * 168 gram CO2 / km = 0,07 tons CO2

 

Og det samme regnestykke er foretaget for hjælpere, hvor det er vurderet at 10 personer kører hver 20 km i bil:

 

10 * 20 km * 168 gram CO2 / km = 0,03 tons CO2

 

CO2 udledning alt i alt fra biltransport = 7,41 tons CO2

 

To deltagere er meldt til fra udlandet. De vil flyve i alt 2320 km fra deres hjembyer til København. Et fly har en gennemsnitlig emission på 97 g CO2 pr passagerkilometer. Kilde Norwegan, facts, Basic facts and features, p 114, magazine 03, 2011. Det betyder, at CO2 udledningen fra fly kan opgøres til:

 

97 g/km * 2320 km = 0,22 tons CO2

 

CO2 udledning alt i alt fra transport = 7,63 tons CO2

 

 

2 Beregning af CO2 udledning ved elforbrug 

 

Vi har et strømforbrug til vores server hvor Skovløberens hjemmeside ligger på, til belysning, PA anlæg, m.v. i hallen på selve løbsdagen. Anslået elforbrug (højt sat) 500 kWh,

 

Vi har lyset tændt på vore møder i forberedelsesgruppen: Anslået elforbrug (højt sat): 100 kWh pr møde – i alt 5 møder: i alt 500 kWh

 

Samlet elforbrug i alt 1000 kWh.

 

CO2udledningen fra el beregnes ved hjælp af Energinet.dk’s data for 2010 (seneste offentliggjorte tal: 426 g CO2 pr kWh el) – formentlig konservativt sat da tendensen er at CO2 udledningen er faldende. Der anvendes den metode som kaldes 125% metoden (som anbefalet af Energistyrelsen) korrigeret for 5% for tab i distributionsnet (som anbefalet af Energinet.dk).

 

426/0,95 = 449 g CO2 pr forbrugt kWh el.

 

1000 kWh forbrug svarer derfor til 449000 g CO2  = 449 kg CO2

 

CO2 udledning alt i alt fra elforbrug = 0,45 tons CO2

 

Kilde www.energinet.dk

 

3 Beregning af CO2 udledning fra varme i hallen

Der bruges varme og varmt vand i Hvalsøhallen på løbsdagen. Varmen leveres fra i september måned næsten udelukkende fra afbrænding af træ – og er derfor CO2 neutral. Der er derfor ikke knyttet nogen CO2udledning til brug af varme og varmt varnd på løbsdagen.

 

CO2 udledning alt i alt fra varme:             0 tons CO2

 

Kilde: årsberetning Hvalsø Kraftvarmeværk 2009-2010

 

Samlet CO2 udledning fra Skovløberen

 

1)    Transport 7,63 tons

2)    Elforbrug 0,45 tons

3)    Varme 0 tons

4)    Sum 8,58 tons CO2 hvilket kan rundes op til 9 tons CO2

 

Det betyder, at Skovløberen vil indkøbe CO2 kvoter svarende til 9 tons CO2, da CO2 kvoter købes i hele tons. Vi har dog valgt at købe kvoter svarende til 11 tons. Disse kvoter destrueres, og kan aldrig købes af CO2-forurenende virksomheder som forureningstilladelser. Sådan gøres Skovløberen CO2 neutral ved køb af kvoter.

 

Træplantning

 

Som nævnt ovenfor så vil vi også plante træer i Lejre kommune. Vi vil plante på arealer der ikke hidtil har været beplantet – således at der er tale om additionelle træer. (ikke blot erstatning for fældede træer) Vi vil ikke, som ved meget industriel skovplantning fræse jorden op, og undgår dermed at CO2 bundet i jordlaget frigives til atmosfæren i tilplantningsfasen.

 

Når træer vokser optager de CO2 fra atmosfæren – i starten ikke så meget, men senere mere og mere. Når træerne fældes igen og brændes eller forrådner frigives den bundne CO2 til atmosfæren igen. Anvendes træet til f.eks. møbler eller lignende, så udskydes frigivelsen af CO2 i en periode. Endvidere påpeger forskning, at der også bindes yderligere CO2 mængder i jordlaget når man planter træer. Den mængde CO2 som er bundet i træet 

 

Metoden er forklaret i denne lille film

 

Planter man nye træer på arealer der ikke hidtil har været beplantet af træer gavner man klimaet.

Skovløberen er i positiv dialog med Lejre  kommune om at finde egnede arealer til træer. Se her hvordan træplantningen  gik i 2011.

 

Kommentarer og forslag til forbedring er velkomne

Vi er klar over, at vi har gjort en række antagelser i ovenstående regnestykke. Hvis der skulle være nogen der har gode råd til, hvorledes CO2 regnskabet kan forbedres, eller ænders så det bliver mere korrekt, så hører vi gerne om det.

 

Kontakt og yderligere info: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Nyhedsbrev

Tilmeld

Tilmeld dig vort nyhedsbrev og modtag information og nyheder om Skovløberen
captcha